Algemene Voorwaarden CAMPERVERHUUR UTRECHT

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Camperverhuur Utrecht: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Camperverhuur Utrecht (handelsnaam onder Happy Camper Beheer B.V.) gevestigd aan de Nedereindseweg 515 te Utrecht. Postadres: Othellolaan 20 te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72456469;

b. huurder: de persoon die van Camperverhuur Utrecht een camper huurt;

c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Camperverhuur Utrecht en de huurder;

d. camper: de camper die door de huurder van Camperverhuur Utrecht wordt gehuurd;

e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;

f. website: de website www.camperverhuur-utrecht.nl die door Camperverhuur Utrecht wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Camperverhuur Utrecht en de huurder.

2.2. Camperverhuur Utrecht is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Camperverhuur Utrecht en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

a. doordat de huurder en Camperverhuur Utrecht de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

b. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en akkoord is gegaan met de voorwaarden; of

c. doordat de huurder de aanbetaling heeft voldaan, of

 d. doordat de huurder per mail akkoord heeft gegeven op de per mail gestuurde aanbieding.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Camperverhuur Utrecht de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Camperverhuur Utrecht de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Camperverhuur Utrecht de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Camperverhuur Utrecht

4.1. Camperverhuur Utrecht kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestigingse-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de huurder terugbetaald.

4.2. Camperverhuur Utrecht is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het te niet gaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en Camperverhuur Utrecht geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Camperverhuur Utrecht de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Camperverhuur Utrecht de aanbetaling aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Camperverhuur Utrecht niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op de dag van aanvang om 15.00 uur en eindigt op de laatste huur dag om 10.00 uur. Indien mogelijk kan de camper tegen betaling eerder opgehaald worden of later teruggebracht worden. De opties kunt u op de website aanvinken bij het maken van de boeking. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. Indien Camperverhuur Utrecht de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Camperverhuur Utrecht het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Per week is 1.500 kilometer in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in de overeenkomst of op de website is vermeld. Voor de kilometers die de huurder
extra heeft gereden, wordt € 0,25 per kilometer in rekening gebracht. Voor weekenden of delen van een week gelden aangepaste aantallen kilometers. Per dag zijn er 214 vrije km beschikbaar. Bij de berekening van het aantal vrije km’s wordt gekeken naar het aantal dagen, vermenigvuldig met 214km.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Camperverhuur Utrecht.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.000,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Camperverhuur Utrecht is nagekomen, binnen 21 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Camperverhuur Utrecht overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Camperverhuur Utrecht, boven de waarborgsom aan Camperverhuur Utrecht betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Uitgifte

10.1 Tijdens de uitgifte lopen verhuurder en huurder samen rond de camper en noteren alle schades op het overdracht formulier, eventuele andere gemaakte afspraken worden ook op het overdrachtsformulier genoteerd en beide partijen tekenen voor akkoord. Verhuurder maakt foto’s van de camper voor overdracht van de sleutels. De huurder heeft een meldplicht en alle schades, ongemakken en bijzonderheden dient de huurder direct bij verhuurder te melden, ondersteund door foto’s. Bij inname zullen alle nieuwe ongemakken, gebreken en schades op het overdracht formulier worden genoteerd en beide partijen tekenen voor akkoord. Naast de nieuw gemelde schades of gebreken, vindt er een visuele inspectie plaats. In verband met beschikbare tijd bij inname, vindt er na inname door verhuurder een schoonmaak en grondige inspectie voor klaarmaken voor nieuwe verhuur plaats. Indien hierbij niet gemelde schades en/ of gebreken aangetroffen worden, meldt de verhuurder dit direct aan huurder. Eventuele kosten worden inhouden/ verrekenend met de borg.

Het is dus van het grootste belang dat huurder alle schade/gebreken en ongemakken direct meldt.

Artikel 11. Annulering

111. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Camperverhuur Utrecht raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

11.2. De annuleringskosten bedragen:

a. bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;

b. bij annulering 10 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;

c. bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

 11.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 12. Legitimatie

12.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 13. Betaling

13.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 50% van de huursom te betalen. De huurder dient 50% van de huursom uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 100% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 100% van de waarborgsom uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

13.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL46 INGB 0008 3246 05  t.n.v. Camperverhuur Utrecht te Nieuwegein(Camperverhuur Utrecht is een handelsnaam onder Happy Camper Beheer B.V.).

13.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Camperverhuur Utrecht de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Camperverhuur Utrecht het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 11 aan de huurder in rekening gebracht.

13.4. Eventuele bekeuringen die Camperverhuur Utrecht heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

13.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Camperverhuur Utrecht verschuldigd is, dan stuurt Camperverhuur Utrecht de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Camperverhuur Utrecht de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 14. Reparatie en schade

14.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

14.2. Ondanks het feit dat de campers van Camperverhuur Utrecht goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

14.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper (het onderstel van de camper is Fiat, de opbouw dient voorafgaand aan reparaties nagevraagd te worden bij Camperverhuur Utrecht). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Camperverhuur Utrecht te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Camperverhuur Utrecht. Op naam van Camperverhuur Utrecht gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

14.4. Schade aan het interieur, airco-unit op het dak, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

14.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Camperverhuur Utrecht telefonisch op de hoogte te stellen.

14.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

14.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Camperverhuur Utrecht. Telefoonnummer: +31 (0) 30 22 71 757 / info@camperverhuur-utrecht.nl.

14.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 15. Onderhoud en schade aan inventaris

15.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, lege cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank leeg, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

a. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde;

b. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;

c. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;

d. € 30,00 voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstofkosten.

15.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Camperverhuur Utrecht achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

15.3 De huurder kan bij de totstandkoming van de huurovereenkomst ervoor kiezen om de eindschoonmaak af te kopen. Indien de huurder hiervoor kiest wordt de gekozen optie opgenomen in het huurcontract. Bij het geheel afkopen van de schoonmaak hoeft de huurder de camper van binnen en buiten niet te reinigen. De volgende zaken vallen niet onder deze afkoop en dienen wel schoon/ leeg opgeleverd te worden, de vaat, de afvalwatertank(s), het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn.

Artikel 16. Brandstof

16.1. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 17. Verbruikskosten

17.1. Er is een volle fles voor het chemisch toilet en een liter olie aanwezig, het gebruik hier van zijn geen kosten aan verbonden, als u meer nodig heeft zijn de kosten voor uzelf.

17.2 Voor het gas verbruik zijn er een in gebruik zijnde fles en een nieuwe volle fles aanwezig. Aan het gebruik hiervan zijn geen kosten verbonden. De kosten voor het wisselen van een lege fles zijn voor u zelf. Ivm met borg op de flessen dient de nieuwe fles identiek te zijn aan de gewisselde fles, anders dient u de huidige flessen te laten staan en een nieuwe fles erbij te kopen,

Artikel 18. Bestuurder

18.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met een gewicht op kenteken variërend van 3000 tot 3400 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.

18.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

18.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Camperverhuur Utrecht zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 19. Verplichtingen van de huurder

19.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

19.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Camperverhuur Utrecht. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

19.3. De huurder garandeert dat hij dan wel als de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

19.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

19.5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

19.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Camperverhuur Utrecht die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Camperverhuur Utrecht daardoor lijdt.

Artikel 20. Instructie

20.1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.

Artikel 21. Welke landen mogen worden bezocht

21.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Camperverhuur Utrecht aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 22. Huisdieren

22.1. Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Camperverhuur Utrecht. Indien er in de camper een huisdier is gebruikt zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 23. Roken

23.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden. En de kosten voor het reinigen worden doorberekend.

Artikel 24 Parkeren

24.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Camperverhuur Utrecht tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk. Camperverhuur Utrecht is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 25. Aansprakelijkheid

25.1. Camperverhuur Utrecht is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

25.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper werkelijk heeft. Camperverhuur Utrecht is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

25.3. Camperverhuur Utrecht kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

25.4. Camperverhuur Utrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Camperverhuur Utrecht is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

25.5. Camperverhuur Utrecht is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

25.6. Camperverhuur Utrecht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

25.7. Indien Camperverhuur Utrecht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camperverhuur Utrecht beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Camperverhuur Utrecht gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Camperverhuur Utrecht beperkt tot de huursom.

25.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Camperverhuur Utrecht.

Artikel 26. Verwerking van persoonsgegevens

26.1. Camperverhuur Utrecht verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

26.2. Het is Camperverhuur Utrecht toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Camperverhuur Utrecht;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Camperverhuur Utrecht.

26.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast Camperverhuur Utrecht verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

27.1. Op elke overeenkomst tussen Camperverhuur Utrecht en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

27.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Camperverhuur Utrecht worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Camperverhuur Utrecht is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Camperverhuur Utrecht zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Huur met een gerust hart een camper van Camperverhuur Utrecht

Camper huur staat voor een rustig gevoel tijdens de vakantie. Mocht er toch wat misgaan, dan hoef je je geen zorgen te maken. Als je een camper huurt bij ons, ben je in heel Europa verzekerd van pechhulp. Je kunt dus met een gerust hart aan je avontuurlijke reis beginnen.